Apartment prices for Köln, Nordrhein-Westfalen, DE

Go back to DE > Nordrhein-Westfalen

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 36 148 EUR 14 672 EUR 1 334 EUR/m2 27.72 m2 Fiarly accuracate
2 75 159 EUR 59 617 EUR 1 358 EUR/m2 52.30 m2 Low accuracy
3 110 436 EUR 77 945 EUR 1 356 EUR/m2 78.93 m2 Low accuracy
4 164 966 EUR 118 365 EUR 1 442 EUR/m2 114.45 m2 Low accuracy
5 321 540 EUR 527 251 EUR 1 416 EUR/m2 190.50 m2 Almost inaccurate
6 189 000 EUR 0 EUR 1 948 EUR/m2 97.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage