Apartment prices for Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE

Go back to DE > Nordrhein-Westfalen

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 29 068 EUR 10 781 EUR 926 EUR/m2 33.05 m2 Low accuracy
2 40 228 EUR 29 452 EUR 652 EUR/m2 61.57 m2 Low accuracy
3 48 224 EUR 48 392 EUR 600 EUR/m2 79.58 m2 Low accuracy
4 69 264 EUR 73 576 EUR 704 EUR/m2 96.95 m2 Low accuracy

Site homepage