Apartment prices for Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, DE

Go back to DE > Nordrhein-Westfalen

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 27 127 EUR 9 432 EUR 890 EUR/m2 30.73 m2 Low accuracy
2 51 504 EUR 31 294 EUR 954 EUR/m2 52.42 m2 Low accuracy
3 84 057 EUR 53 380 EUR 984 EUR/m2 82.25 m2 Low accuracy
4 187 000 EUR 72 792 EUR 1 546 EUR/m2 119.50 m2 Almost inaccurate
5 115 000 EUR 0 EUR 1 223 EUR/m2 94.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage