Apartment prices for 12, Midi-Pyrénées, FR

Go back to FR > Midi-Pyrénées

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 59 875 EUR 39 421 EUR 1 459 EUR/m2 41.00 m2 Almost inaccurate
2 113 500 EUR 27 825 EUR 1 634 EUR/m2 69.67 m2 Almost inaccurate
3 137 925 EUR 27 015 EUR 1 491 EUR/m2 92.67 m2 Low accuracy
4 138 000 EUR 0 EUR 690 EUR/m2 200.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage