Apartment prices for Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, FR

Go back to FR > Poitou-Charentes

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 108 112 EUR 50 622 EUR 2 276 EUR/m2 49.77 m2 Low accuracy
2 118 797 EUR 38 239 EUR 1 695 EUR/m2 69.61 m2 Low accuracy
3 133 448 EUR 16 742 EUR 1 665 EUR/m2 80.00 m2 Almost inaccurate
4 180 431 EUR 69 550 EUR 1 526 EUR/m2 117.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage