Apartment prices for Vienne, Poitou-Charentes, FR

Go back to FR > Poitou-Charentes

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 75 240 EUR 28 282 EUR 1 945 EUR/m2 39.63 m2 Fiarly accuracate
2 125 444 EUR 24 412 EUR 1 896 EUR/m2 66.76 m2 Low accuracy
3 125 827 EUR 41 746 EUR 1 399 EUR/m2 89.70 m2 Low accuracy
4 196 900 EUR 97 279 EUR 1 492 EUR/m2 132.80 m2 Low accuracy

Site homepage